strona główna > bip > Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach > Kontrole w ZTM w Katowicach > INFORMACJA O KONTROLACH ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W ZAKŁADZIE TARGOWISK MIEJSKICH W KATOWICACH W II PÓŁROCZU 2011 R. I.

INFORMACJA O KONTROLACH ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W ZAKŁADZIE TARGOWISK MIEJSKICH W KATOWICACH W II PÓŁROCZU 2011 R. I.

 

1.

Znak sprawy

686/1209/NS/HKiŚ/11

2.

Nazwa organu prowadzącego kontrolę

Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach

3.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Targowisko Miejskie pl. K Miarki Katowice

4.

Przedmiot kontroli

Kontrola stanu sanitarnego i porządkowego targowiska.

5.

Termin przeprowadzenia kontroli

03.08. 2011r.

6.

Okres objęty kontrolą

03.08.2011r.

7.

Zalecenia pokontrolne

Zalecenia doraźne

II.

1.

Znak sprawy

721/1209/NS/HKiŚ/11

2.

Nazwa organu prowadzącego kontrolę

Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach

3.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Targowisko Miejskie pl. K Miarki Katowice

4.

Przedmiot kontroli

Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń doraźnych.

5.

Termin przeprowadzenia kontroli

12.08. 2011r.

6.

Okres objęty kontrolą

12.08.2011r.

7.

Zalecenia pokontrolne

Brak

III.

1.

Znak sprawy

DG-II.1711.1.5.2011.EK

2.

Nazwa organu prowadzącego kontrolę

Urząd Miasta Katowice, Wydział Działalności Gospodarczej, Referat Handlu i Rolnictwa

3.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach

4.

Przedmiot kontroli

Kontrola prawidłowego poboru opłaty targowej na terenie targowiska przy ul. Gen . J. Sowińskiego w Katowicach , przeprowadzona zgodnie z § 1 pkt 2 Zarządzenia nr 36/2006 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice, dotyczącej ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Katowice ( uchwała nr LXVII/1612/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Katowice).

5.

Termin przeprowadzenia kontroli

03.11.2011 r.

6.

Okres objęty kontrolą

03.11. 2011r.

7.

Zalecenia pokontrolne

brak

IV.

1.

Znak sprawy

DG.I.1711.1.2011.BŻ

2.

Nazwa organu prowadzącego kontrolę

Urząd Miasta Katowice, Wydział Działalności Gospodarczej.

3.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach

4.

Przedmiot kontroli

Kontrola zarządcza – w wykonaniu § 3 pkt 3a Zarządzenia Nr 1903/2010 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 8 lutego 2010 r.

Realizacja, wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz przestrzegania realizacji procedur kontroli w ZTM ( Wystąpienie pokontrolne Nr DG-I-0914-1-7/10/11 z 11 stycznia 2011r.)

5.

Termin przeprowadzenia kontroli

01-09 grudnia 2011r.

6.

Okres objęty kontrolą

1 stycznia 2011 roku do dnia zakończenia kontroli.

7.

Zalecenia pokontrolne

1)Należy zobowiązać pracownika zajmującego się przygotowywaniem oświadczeń o używaniu pojazdu do celów służbowych do dopilnowania by jeden z pracowników pracownik ubiegających się o przyznanie ryczałtu uzupełnił datę w swoim oświadczeniu.

2)Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi pracownikom merytorycznie odpowiedzialnym na to, aby nie zapominali opisywać oraz podpisywać faktur, a opisując je wpisywali za każdym razem podstawę prawna dokonania wydatku. Bezwzględnie przestrzegać terminów płatności za faktury wystawiane przez kontrahentów. Nieprzestrzeganie terminu uzasadniać pisemnie i dołączać do faktury w formie notatki służbowej, bądź sporządzać adnotację na fakturze- uzasadnienie lub adnotację winna podpisać główna księgowa.

3) Zaleca się zdyscyplinować pracowników przeprowadzających kontrole i zobowiązać do:

- rzetelnego prowadzenia dokumentacji pokontrolnej, tj. do prawidłowego sporządzania protokołów z kontroli,

- wpisywania zarówno daty sporządzenia protokołu jak i dopilnowania, by osoba kontrolowana oprócz podpisu wpisywała datę podpisania protokołu,

- bezwzględnego numerowania stron protokołu,

- parafowania każdej ze stron protokołu, parafy mają stawiać zarówno osoby kontrolujące jak i kontrolowane ( standardem jest, iż parafy stawia się w lewym dolnym rogu każdej strony protokołu za wyjątkiem ostatniej, na której widnieją podpisy).

- wpisywania na końcu każdego protokołu następującej treści: „ Kontrolowany ma prawo wniesienia zastrzeżeń lub uwag co do treści protokołu w ciągu 14 dni od jego podpisania”.

- wpisywania na końcu protokołu wykazu załączników, jeśli takowe są, załączniki powinny być ponumerowane, odpowiednio opisane,

-sporządzania po zakończeniu kontroli i podpisania protokołu ( w przypadku, gdy stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia) wystąpienia pokontrolnego, w którym kontrolujący wykazuje ujawnione podczas kontroli nieprawidłowości oraz wskazuje proponowane zalecenia. Wystąpienie pokontrolne kierowane jest do podmiotu kontrolowanego, podpisuje je Dyrektor ZTM i ma ono na celu wyeliminowanie ujawnionych nieprawidłowości oraz pełni role instruktarzu. Wystąpienie ma zawierać wnioski z kontroli wraz z uzasadnieniem, wykaz stwierdzonych nieprawidłowości i osób odpowiedzialnych za ich powstanie ze wskazaniem zakresu odpowiedzialności oraz zalecenia dotyczące sposobu i terminu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli. Kierownik kontrolowanego podmiotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego jest zobowiązany złożyć pisemną informacje o wykonaniu zaleceń. Otrzymana informacja o sposobie wykonywania zaleceń powinna być dla kontrolujących przedmiotem kontroli sprawdzającej.

4) zaleca się by Plan kontroli 9 zgodnie ze standardami) sporządzany był na cały rok, nie jak dotąd z podziałem na I i II półrocze. Plan kontroli winien być zatwierdzony przez dyrektora ZTM najpóźniej do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok na który opracowany jest plan. Tak więc kontrolujący opracowuje roczny plan kontroli obejmujący rok kalendarzowy, ze wskazaniem nazwy kontrolowanego podmiotu, zakresu przedmiotowego kontroli, terminu przewidzianego na przeprowadzenie kontroli oraz rodzaj kontroli. Wszelkie zmiany w planie kontroli powinny być wprowadzane kolejno numerowanymi Aneksami i również za każdym razem powinny być zatwierdzane przez Dyrektora.

 

V.

1.

Znak sprawy

1218/12OP/NS/HKiŚ/11

2.

Nazwa organu prowadzącego kontrolę

Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach

3.

Nazwa jednostki kontrolowanej

ZTM Katowice, Targowisko Miejskie Katowice, ul. Katowicka

4.

Przedmiot kontroli

Kontrola stanu sanitarnego targowiska, a w szczególności gospodarki odpadami komunalnymi.

5.

Termin przeprowadzenia kontroli

12.12. 2011r.

6.

Okres objęty kontrolą

12.12.2011r.

7.

Zalecenia pokontrolne

brak

 

Sporządziła: Barbara Rosa-Liszka

 

 

Data wytworzenia: 04.06.2012 09:31

Wytwarzający/Odpowiadający:

Data upublicznienia: 04.06.2012 09:31

Data ostatniej zmiany: 04.06.2012 09:34

Udostępniający: Andrzej Spałek

Artykuł był czytany: 2615

Ostatnio zmienił: Andrzej Spałek

Zobacz zmiany: rejestr zmian

2011 - 2022 ZTM Katowice, projektowanie stron www: cyberstudio, cms: abeon.cms