strona główna > bip > Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach > Kontrole w ZTM w Katowicach > Informacja o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w Zakładzie Targowisk Miejskich w Katowicach w II półroczu 2010r.

Informacja o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w Zakładzie Targowisk Miejskich w Katowicach w II półroczu 2010r.

Zał. 3

 

 

 

INFORMACJA O KONTROLACH ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH

W ZAKŁADZIE TARGOWISK MIEJSKICH W KATOWICACH

W II PÓŁROCZU 2010 r.

I.

1.

Znak sprawy

DG.II.0914-3/10

2.

Nazwa organu prowadzącego kontrolę

Urząd Miasta Katowice, Wydział Działalności Gospodarczej, Referat Handlu i Rolnictwa

3.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach

4.

Przedmiot kontroli

Kontrola prawidłowego poboru opłaty targowej na terenie targowiska przy ul. Młodzieżowej, przeprowadzona zgodnie z § 1 pkt 2 Zarządzenia nr 36/2006 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice, dotyczącej ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Katowice ( uchwała nr LXVII/1612/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Katowice).

5.

Termin przeprowadzenia kontroli

22.09.2010r.

6.

Okres objęty kontrolą

22.09.2010r.

7.

Zalecenia pokontrolne

Brak

 

II.

1.

Znak sprawy

DG-I-0914-1-6/10

2.

Nazwa organu prowadzącego kontrolę

Urząd Miasta Katowice, Wydział Działalności Gospodarczej.

3.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach

4.

Przedmiot kontroli

Kontrola zarządcza – w wykonaniu § 3 pkt 3a Zarządzenia Nr 1903/2010 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 8 lutego 2010 r.

Realizacja, wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz przestrzegania realizacji procedur kontroli w ZTM ( Wystąpienie pokontrolne Nr DG-I-0914-2-3/09 z 16 grudnia 2009r.)

5.

Termin przeprowadzenia kontroli

25 listopada do 8 grudnia 2010r. ( z wyłączeniem 26 listopada oraz 3 i 7 grudnia).

6.

Okres objęty kontrolą

1 stycznia 2010 roku do dnia zakończenia kontroli.

7.

Zalecenia pokontrolne

1) Zwrócić szczególną uwagę pracownikom merytorycznie odpowiedzialnym na to, aby nie zapominali opisywać oraz podpisywać faktur, a opisując je wpisywali za każdym razem podstawę prawną dokonania wydatku jak również prawidłowo przybijali pieczęć tak, aby była ona zawsze czytelna.

2) Uczulić pracowników przygotowujących Sprawozdania z funkcjonowania kontroli zarządczej do zachowania bezwzględnej terminowości ich składania, zgodnie z zapisami Zarządzenia Pana Prezydenta. W przypadku niedotrzymania terminu, należy złożyć każdorazowo pisemne wyjaśnienie wraz z uzasadnieniem do Wydziału Działalności Gospodarczej.

3)Zaleca się by:

- informacje z posiedzeń/spotkań Komisji do spraw wdrożenia systemu kontroli zarządczej sporządzać w formie „Sprawozdań”.

- każdorazowo sprawozdanie podpisywali wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz osoby zaproszone

- Dyrektor ZTM każdorazowo umieszczał na sprawozdaniu adnotację „Zatwierdzam” bądź „ Nie zatwierdzam” i wpisywał ewentualne uwagi lub polecenia do wykonania ( przez odpowiednie osoby) zapisów wniosków, ustaleń oraz zadań zaproponowanych do wykonania lub wdrożenia przez komisję na posiedzeniu.

- sprawozdania z posiedzeń były usystematyzowane o ustalonej jednolitej formie i wyglądzie, tak by były czytelne, rzeczowe i konkretne.

- w treści sprawozdania na samym końcu należy zawsze zamieszczać syntetyczną informację z wykonania zadań zaproponowanych do wdrożenia na poprzednim posiedzeniu.

- upoważnić jedną – wyznaczoną osobę spośród członków Komisji, która będzie przechowywała oryginały sprawozdań, a kopie przekazywała na bieżąco wszystkim pozostałym członkom Komisji, jak również wyznaczonym do wykonania zadań kierownikom działów ZTM

- nie dopuścić do zbyt długich(np. kilkumiesięcznych ) przerw w pracach Komisji.

 

 

 

 

Sporządziła: Barbara Rosa-Liszka

Data wytworzenia: 17.10.2011 08:06

Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Rosa-Liszka

Data upublicznienia: 17.10.2011 08:06

Data ostatniej zmiany: 17.10.2011 08:06

Udostępniający: Andrzej Spałek

Artykuł był czytany: 2316

Ostatnio zmienił: Andrzej Spałek

Zobacz zmiany: rejestr zmian

2011 - 2023 ZTM Katowice, projektowanie stron www: cyberstudio, cms: abeon.cms