Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach
ul. Gliwicka 154
40-859 Katowice

dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego przy ulicy Pukowca 23 w Katowicach oraz przyległych do targowiska parkingów w sezonie letnim 2011, w tym :

1)bieżące sprzątanie placów, dróg, chodników oraz obrzeży targowiska,

2)bieżące opróżnianie pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów stałych oraz transport zebranych odpadów do pojemnika zbiorczego, zwanego dalej prasokontenerem,

3)składowanie odpadów stałych w prasokontenerze wraz z jego obsługą,

4)bieżące sprzątanie miejsca usytuowania prasokontenera,

5)bieżące sprzątanie parkingów wraz z obrzeżami,

6)mycie urządzeniem mechanicznym nawierzchni placów i ciągów komunikacyjnych (kostka brukowa),

7)mycie i dezynfekcja miejsc szczególnie zanieczyszczonych, w tym pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów stałych, powierzchni zewnętrznych prasokontenera, miejsca usytuowania prasokontenera, kratek ściekowych, punktów poboru wody oraz nawierzchni placów i ciągów komunikacyjnych w miejscach wystąpienia rażących zabrudzeń.

8)oczyszczanie rynien odwadniających zadaszenia obiektów budowlanych,

9)wycinanie traw i chaszczy w pasie zieleni przyległym do parkingów i ogrodzenia targowiska.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres określa rozdział XVII specyfikacji istotnych warunków zamówienia (istotne postanowienia które zostaną wprowadzone do treści umowy).Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach
ul. Gliwicka 154
40-859 Katowice

dotyczy

    Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania sprawności technicznej urządzeń, instalacji i sieci energetycznej, instalacji i sieci wodno – kanalizacyjnej oraz pozostałej infrastruktury technicznej w obiektach administrowanych przez Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, tj.:

1) w obiekcie zlokalizowanym w Katowicach, ul. Pukowca 23 (targowisko miejskie),

2) w obiekcie zlokalizowanym w Katowicach, ul. Katowicka 61 (targowisko miejskie),

3) w obiekcie zlokalizowanym w Katowicach, Pl. Miarki (targowisko miejskie),

4) w obiekcie zlokalizowanym w Katowicach, ul. Gliwicka 154 (siedziba zamawiającego).

 

   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres  określa wzór umowy, stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach
ul. Gliwicka 154
40-859 Katowice

dotyczy

    Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu stałych odpadów komunalnych z obiektów administrowanych przez Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, tj:

   1) targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Pukowca 23,

   2) targowiska miejskiego  zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Katowickiej 61,

   3) targowiska  miejskiego zlokalizowanego w Katowicach przy Pl. Miarki,

   4) obiektu biurowego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Gliwickiej 154.

 

      Celem gromadzenia odpadów przeznaczonych do wywozu wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu, w miejsce przez niego wskazane:

1) jeden kontener prasujący o pojemności 20m3 lub zamiennie, na żądanie Zamawiającego, jeden kontener KP-32 – na teren targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Pukowca 23,

2) pięć pojemników 1100l. - na teren targowiska miejskiego  zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Katowickiej 61,

3) sześć pojemników 1100l. - na teren targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach przy Pl. Miarki,

4) jeden pojemnik 1100l. - na teren obiektu biurowego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Gliwickiej 154.

 

   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach
ul. Gliwicka 154
40-859 Katowice

dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegające na :

   1) utrzymaniu w czystości targowiska detalicznego zlokalizowanego w Katowicach przy ulicy Katowickiej,

   2) utrzymaniu w czystości targowiska detalicznego zlokalizowanego w Katowicach przy Placu K. Miarki,

  3) utrzymaniu  w należytym stanie sanitarno - higienicznym szaletu zlokalizowanego na terenie targowiska detalicznego w Katowicach przy Placu K. Miarki.

          

Do obowiązków wykonawcy należy :

        1) utrzymanie w czystości  w/w targowisk,  w tym :

a) oczyszczanie placów targowych wraz z obrzeżami z odpadów i zanieczyszczeń, b) mycie i dezynfekcja miejsc szczególnie zanieczyszczonych, w tym pojemników na odpady stałe oraz miejsc ich usytuowania, kratek ściekowych oraz punktów poboru wody, c) mycie urządzeniem mechanicznym nawierzchni placów targowych i ciągów komunikacyjnych (kostka brukowa), d)  oczyszczanie rynien odwadniających zadaszenia  obiektów budowlanych, e) odśnieżanie placów, ciągów komunikacyjnych, zadaszeń obiektów budowlanych, usuwanie nawisów śnieżnych i lodowych, zwalczanie śliskości placów i ciągów komunikacyjnych oraz usuwanie śniegu i lodu poza teren obiektów, z uwzględnieniem zachowania swobodnego dostępu (dojazdu) do wszelkich punktów handlowych oraz innych pomieszczeń usytuowanych na terenie targowisk, f) bieżące monitorowanie miejsc zagrożonych występowaniem szkodników,

      2) utrzymanie w/w  szaletu w należytym stanie sanitarno - higienicznym gwarantującym jego sprawne funkcjonowanie, w tym: a)  mycie i dezynfekcja szaletu, b)  bieżące zaopatrywanie szaletu w niezbędne środki higieny (papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, mydło w płynie, worki foliowe do koszy, kostki do muszli i pisuarów dezynfekujące i neutralizujące zapachy, itd.), c)  przeprowadzanie bieżących napraw i konserwacji szaletu oraz jego wyposażenia.

       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa rozdział XVII specyfikacji istotnych warunków zamówienia (istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy).

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach
ul. Gliwicka 154
40-859 Katowice

dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest :

1) całodobowa ochrona targowiska zlokalizowanego w Katowicach przy ulicy Pukowca 23,

2) całodobowa ochrona targowiska zlokalizowanego w Katowicach przy ulicy Katowickiej 61,

3) całodobowa ochrona targowiska zlokalizowanego w Katowicach przy Pl. K. Miarki.

Ochrona obiektów realizowana będzie w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. Obiekty chronione będą przez pracowników ochrony zorganizowanych w ramach formacji porządkowo-nadzorczych i prewencyjno-dyscyplinujących. Ilość osób zatrudnionych do ochrony każdego obiektu w ramach w/w formacji oraz obowiązujące ich rozkłady czasu pracy określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Ochronie podlegają targowiska jako obiekty – ochroną nie jest objęte mienie ruchome osób prowadzących działalność handlową na terenie chronionych obiektów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa rozdział XVII specyfikacji istotnych warunków zamówienia (istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy).Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach
ul. Gliwicka 154
40-859 Katowice

dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego przy ulicy Pukowca 23 w Katowicach oraz przyległych do targowiska parkingów w sezonie zimowym 2010/2011, w tym :

 1. bieżące sprzątanie placów, dróg, chodników oraz obrzeży targowiska,

 2. bieżące opróżnianie pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów stałych oraz transport zebranych odpadów do pojemnika zbiorczego, zwanego dalej prasokontenerem,

 3. składowanie odpadów stałych w prasokontenerze wraz z jego obsługą,

 4. bieżące sprzątanie miejsca usytuowania prasokontenera,

 5. bieżące sprzątanie parkingów wraz z obrzeżami,

 6. mycie urządzeniem mechanicznym nawierzchni placów i ciągów komunikacyjnych (kostka brukowa),

 7. mycie i dezynfekcja miejsc szczególnie zanieczyszczonych, w tym pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów stałych, powierzchni zewnętrznych prasokontenera, miejsca usytuowania prasokontenera, kratek ściekowych, punktów poboru wody oraz nawierzchni placów i ciągów komunikacyjnych w miejscach wystąpienia rażących zabrudzeń.

 8. oczyszczanie rynien odwadniających zadaszenia obiektów budowlanych,

 9. odśnieżanie dróg, chodników, placów, parkingów oraz zadaszeń obiektów budowlanych,usuwanie nawisów śnieżnych i lodowych, zwalczanie śliskości placów, ciągów komunikacyjnych i parkingów oraz usuwanie śniegu i lodu poza teren obiektu, z uwzględnieniem zachowania swobodnego dostępu (dojazdu) do stałych i ruchomych punktów handlowych oraz wszelkich pomieszczeń. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa rozdział XVII specyfikacji istotnych warunków zamówienia (istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy), załączonej do ogłoszeniaOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach
ul. Gliwicka 154
40-859 Katowice

dotyczy
   Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania sprawności technicznej urządzeń, instalacji i sieci energetycznej, instalacji i sieci wodno - kanalizacyjnej oraz pozostałej infrastruktury technicznej w obiektach administrowanych przez Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, tj.:

1) w obiekcie zlokalizowanym w Katowicach, ul. Pukowca 23 (targowisko miejskie),

2) w obiekcie zlokalizowanym w Katowicach, ul.Katowicka 61 (targowisko miejskie),

3) w obiekcie zlokalizowanym w Katowicach, Pl. Miarki (targowisko miejskie),

4) w obiekcie zlokalizowanym w Katowicach, ul. Gliwicka 154 (siedziba zamawiającego).

   Szczegółowy zakres zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

   Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy, w szczególności terminu jej realizacji, w przypadku zaistnienia okoliczności organizacyjnych, prawnych, ekonomicznych lub technicznych, niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy.

-

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach
ul. Gliwicka 154
40-859 Katowice

dotyczy
Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno - owocowego i przemysłowego przy ulicy Pukowca 23 w Katowicach oraz przyległych do targowiska parkingów w sezonie letnim 2010, w tym:
 1. bieżące sprzątanie placów, dróg, chodników oraz obrzeży targowiska,

 2. bieżące opróżnianie pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów stałych oraz transport zebranych odpadów do pojemnika zbiorczego, zwanego dalej prasokontenerem,

 3. składowanie odpadów stałych w prasokontenerze wraz z jego obsługą,

 4. bieżące sprzątanie miejsca usytuowania prasokontenera,

 5. bieżące sprzątanie parkingów wraz z obrzeżami,

 6. mycie urządzeniem mechanicznym nawierzchni placów i ciągów komunikacyjnych (kostka brukowa),

 7. mycie i dezynfekcja miejsc szczególnie zanieczyszczonych, w tym pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów stałych, powierzchni zewnętrznych prasokontenera, miejsca usytuowania prasokontenera, kratek ściekowych, punktów poboru wody oraz nawierzchni placów i ciągów komunikacyjnych w miejscach wystąpienia rażących zabrudzeń.

 8. oczyszczanie rynien odwadniających zadaszenia obiektów budowlanych,

 9. wycinanie traw i chaszczy w pasie zieleni przyległym do parkingów i ogrodzenia targowiska.

 

Szczegółowy zakres obowiązków wykonawcy oraz sposób ich realizacji określa rozdział XVII specyfikacji istotnych warunków zamówienia  (istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy).Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach
ul. Gliwicka 154
40-859 Katowice

dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania sprawności technicznej urządzeń, instalacji i sieci energetycznej, instalacji i sieci wodno - kanalizacyjnej oraz pozostałej infrastruktury technicznej w obiektach administrowanych przez zamawiającego, tj:

1) w obiekcie zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Pukowca 23 (targowisko miejskie),

2) w obiekcie zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Katowickiej 61 (targowisko miejskie),

3) w obiekcie zlokalizowanym w Katowicach przy Pl. K. Miarki (targowisko miejskie).

4) w obiekcie zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Gliwickiej 154 (siedziba zamawiającego).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik do SIWZ..Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach
ul. Gliwicka 154
40-859 Katowice

dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu stałych odpadów komunalnych z obiektów administrowanych przez Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, tj:

1) targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Pukowca 23,

2) targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Katowickiej 61,

3) targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach przy Pl. Miarki,

4) obiektu biurowego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Gliwickiej 154.

Celem gromadzenia odpadów stałych przeznaczonych do wywozu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu, w miejsce przez niego wskazane :

1)jeden kontener prasujący o pojemności 20m3 lub zamiennie, na żądanie Zamawiającego, jeden kontener KP-32 - na teren targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Pukowca 23,

2)pięć pojemników 1100l. - na teren targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Katowickiej 61,

3)sześć pojemników 1100l. - na teren targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach przy Pl. Miarki,

4)jeden pojemnik 1100l. - na teren obiektu biurowego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Gliwickiej 154.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik do SIWZ..Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach
ul. Gliwicka 154
40-859 Katowice

dotyczy
Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania w czystości targowisk detalicznych administrowanych przez Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, w tym:

1) utrzymanie w czystości targowiska detalicznego zlokalizowanego w Katowicach przy ulicy Katowickiej,

2) utrzymanie w czystości targowiska detalicznego zlokalizowanego w Katowicach przy Placu K. Miarki,

3) utrzymanie w należytym stanie sanitarno-higienicznym szaletu zlokalizowanego na terenie targowiska detalicznego w Katowicach przy Placu K. Miarki.

Do obowiązków wykonawcy należy:

a) oczyszczanie placów targowych wraz z obrzeżami z odpadów i zanieczyszczeń,

b) mycie i dezynfekcja miejsc szczególnie zanieczyszczonych, w tym pojemników na odpady stałe oraz miejsc ich usytuowania, kratek ściekowych oraz punktów poboru wody,

c) mycie urządzeniem mechanicznym nawierzchni placów targowych i ciągów komunikacyjnych (kostka brukowa),

d) odśnieżanie placów, ciągów komunikacyjnych, zadaszeń obiektów budowlanych, usuwanie nawisów śnieżnych i lodowych, zwalczanie śliskości placów i ciągów komunikacyjnych oraz usuwanie śniegu i lodu poza teren obiektów, z uwzględnieniem zachowania swobodnego dostępu (dojazdu) do wszelkich punktów handlowych oraz innych pomieszczeń usytuowanych na terenie targowisk,

e) bieżące monitorowanie miejsc  zagrożonych występowaniem szkodników,

f) utrzymanie szaletu w należytym stanie sanitarno-higienicznym gwarantującym jego sprawne funkcjonowanie, w tym:

- mycie i dezynfekcja szaletu,

- bieżące zaopatrywanie szaletu w niezbędne środki higieny (papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, mydło w płynie, worki foliowe do koszy, kostki do muszli i pisuarów dezynfekujące i neutralizujące zapachy, itd.),

- przeprowadzanie bieżących napraw i konserwacji szaletu oraz jego wyposażenia.

 

Szczegółowy zakres obowiązków wykonawcy oraz sposób ich realizacji określa rozdział XVII SIWZ (istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy).

 


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach
ul. Gliwicka 154
40-859 Katowice

dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest:

   1) całodobowa ochrona targowiska zlokalizowanego w Katowicach przy ulicy Pukowca 23,

   2) całodobowa ochrona targowiska zlokalizowanego w  Katowicach   przy ulicy Katowickiej 61,

   3) całodobowa ochrona targowiska zlokalizowanego w Katowicach przy Pl. K. Miarki.

 

      Ochrona obiektów realizowana będzie w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. Obiekty chronione będą przez pracowników ochrony zorganizowanych w ramach formacji porządkowo-nadzorczych i prewencyjno-dyscyplinujących. Ilość osób zatrudnionych do ochrony każdego obiektu w ramach w/w formacji oraz obowiązujące ich rozkłady czasu pracy określa załącznik do SIWZ. 

      Ochronie podlegają targowiska jako obiekty – ochroną nie jest objęte mienie ruchome osób prowadzących działalność handlową na terenie chronionych obiektów.

      CPV : 79710000

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach
ul. Gliwicka 154
40-859 Katowice

dotyczy

     Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na utrzymaniu w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego przy ulicy Pukowca 23 w Katowicach oraz przyległych do targowiska parkingów w sezonie zimowym 2009/2010, w tym :

1)      bieżące sprzątanie placów, dróg, chodników oraz obrzeży targowiska,

2)      bieżące sprzątanie miejsc usytuowania pojemników na odpady stałe,

3)      bieżące opróżnianie pojemników z odpadów stałych oraz składowanie odpadów w pojemniku zbiorczym (prasokontenerze), wraz z obsługą prasokontenera,

4)      bieżące sprzątanie parkingów wraz z obrzeżami,

5)      mycie i dezynfekcja miejsc szczególnie zanieczyszczonych, w tym pojemników na odpady stałe oraz miejsc ich usytuowania, kratek ściekowych, punktów poboru wody oraz nawierzchni placów i ciągów komunikacyjnych w przypadkach wystąpienia rażących zabrudzeń,

6)      odśnieżanie dróg, chodników, placów, parkingów oraz zadaszeń obiektów budowlanych, usuwanie nawisów śnieżnych i lodowych, zwalczanie śliskości placów, ciągów komunikacyjnych i parkingów oraz usuwanie śniegu i lodu poza teren obiektu z uwzględnieniem  zachowania swobodnego dostępu (dojazdu) do stałych i ruchomych punktów handlowych oraz wszelkich pomieszczeń.

     Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy oraz sposób ich realizacji określa rozdział XVII SIWZ (istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy).Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach
ul. Gliwicka 154
40-859 Katowice

dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie nawierzchni asfaltowej w rejonie wjazdu na targowisko miejskie zlokalizowane w Katowicach przy ul. Pukowca 23, w tym :

   1) rozbiórka uszkodzonych fragmentów nawierzchni,

   2) uzupełnienie podbudowy,

   3) frezowanie nawierzchni,

   4) ułożenie nowej nawierzchni.

Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem oraz opis ich wykonania i odbioru określa :

   1) specyfikacja techniczna,

   2) dokumentacja projektowa, 

   3) przedmiar robót.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach
ul. Gliwicka 154
40-859 Katowice

dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego przy ulicy Pukowca 23 w Katowicach oraz przyległych do targowiska parkingów w sezonie letnim 2009, w tym :

1)    bieżące sprzątanie placów, dróg, chodników oraz obrzeży targowiska,

2)  bieżące sprzątanie miejsc usytuowania pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów stałych,

3)   bieżące opróżnianie pojemników z odpadów stałych oraz składowanie odpadów w pojemniku zbiorczym (prasokontenerze) wraz z obsługą prasokontenera,

4)    bieżące sprzątanie parkingów wraz z obrzeżami,

5) mycie urządzeniem mechanicznym nawierzchni placów i ciągów komunikacyjnych (kostka brukowa),

6)   mycie i dezynfekcja miejsc szczególnie zanieczyszczonych, w tym pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów stałych oraz miejsc ich usytuowania, kratek ściekowych, punktów poboru wody oraz nawierzchni placów i ciągów komunikacyjnych w przypadkach wystąpienia rażących zabrudzeń,

7)   oczyszczanie rynien odwadniających zadaszenia obiektów budowlanych,

8)  wycinanie traw i chaszczy w pasie zieleni przyległym do parkingów i ogrodzenia targowiska.

 

     Szczegółowy zakres obowiązków wykonawcy oraz sposób ich realizacji określa rozdział XVII SIWZ (istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy).  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach
ul. Gliwicka 154
40-859 Katowice

dotyczy

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu odpadów stałych komunalnych i z targowisk administrowanych przez Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, tj:

1) Katowice,ul.Gliwicka154 (budynek biurowy - siedziba zamawiającego),

2) Katowice, ul. Pukowca 23 (targowisko miejskie),

3) Katowice,ul. Katowicka 61 (targowisko miejskie),

4)  Katowice, Pl. K. Miarki (targowisko miejskie). 

CPV 90513200-8 usługi wywozu stałych odpadów miejskich 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt umowy, załączony do SIWZ.

3. W ramach wykonywanego zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie kontenery w ilościach i rodzajach wykazanych w projekcie umowy -załącznik do SIWZ.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach
ul. Gliwicka 154
40-859 Katowice

dotyczy

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu odpadów stałych komunalnych i z targowisk administrowanych przez Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, tj:

1) Katowice,ul.Gliwicka154 (budynek biurowy - siedziba zamawiającego),

2) Katowice, ul. Pukowca 23 (targowisko miejskie),

3) Katowice,ul. Katowicka 61 (targowisko miejskie),

4)  Katowice, Pl. K. Miarki (targowisko miejskie). 

CPV 90513200-8 usługi wywozu stałych odpadów miejskich 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt umowy, załączony do SIWZ.

3. W ramach wykonywanego zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie kontenery w ilościach i rodzajach wykazanych w projekcie umowy -załącznik do SIWZ.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach
ul. Gliwicka 154
40-859 Katowice

dotyczy
Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania sprawności technicznej urządzeń, instalacji i sieci energetycznej, instalacji i sieci wodno – kanalizacyjnych oraz pozostałej infrastruktury technicznej w obiektach administrowanych przez Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach     

CPV 50700000-2 usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

CPV50800000-3 różne usługi w zakresie napraw i konserwacji 

Miejsce wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia:

1. Katowice, ul. Gliwicka 154 (siedziba zamawiającego),

2. Katowice, ul. Pukowca 23 (targowisko miejskie),

3. Katowice, ul. Katowicka 61(targowisko miejskie),

4.  Katowice, Pl. K. Miarki (targowisko miejskie). 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach
ul. Gliwicka 154
40-859 Katowice

dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia dla Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach, obejmująca :

1)    całodobową ochronę targowiska zlokalizowanego w Katowicach przy ulicy Pukowca 23,

2)    całodobową ochronę targowiska zlokalizowanego w Katowicach przy ulicy Katowickiej 61,

3)    całodobową ochronę targowiska zlokalizowanego w Katowicach przy Pl. K. Miarki.

 

     Ochrona obiektów realizowana będzie w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. Obiekty chronione będą przez pracowników ochrony zorganizowanych w ramach formacji porządkowo-nadzorczych i prewencyjno-dyscyplinujących. Ilość osób zatrudnionych do ochrony każdego obiektu w ramach w/w formacji oraz obowiązujące ich rozkłady czasu pracy określa załącznik do SIWZ.

    Ochronie podlegają targowiska jako obiekty – ochroną nie jest objęte mienie ruchome osób prowadzących działalność handlową na terenie chronionych obiektów.

CPV : 79710000-4 (usługi ochroniarskie), 79714000-2 (usługi w zakresie dozoru).

 

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach
ul. Gliwicka 154
40-859 Katowice

dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania w czystości targowisk detalicznych, w tym :

1) utrzymanie w czystości targowiska detalicznego zlokalizowanego w Katowicach przy ulicy Katowickiej, 

2) utrzymanie w czystości targowiska detalicznego zlokalizowanego w Katowicach przy Placu K. Miarki,

3)    utrzymanie w należytym stanie sanitarno-higienicznym szaletu zlokalizowanego na terenie targowiska detalicznego w Katowicach przy Placu K. Miarki.

 

     CPV : 90600000-3 (usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane), 90910000-9 (usługi sprzątania).

 

Do obowiązków wykonawcy należy :

1)    utrzymanie w czystości w.w. targowisk, w tym :

a)     oczyszczanie placów targowych wraz z obrzeżami z odpadów i zanieczyszczeń,

b) mycie i dezynfekcja miejsc szczególnie zanieczyszczonych, w tym kontenerów przeznaczonych do gromadzenia odpadów stałych oraz miejsc ich usytuowania, kratek ściekowych oraz punktów poboru wody,

c)   oczyszczanie rynien odwadniających zadaszenia ciągów komunikacyjnych,

d)    mycie urządzeniem mechanicznym nawierzchni placów targowych i ciągów komunikacyjnych (kostka brukowa),

e)    odśnieżanie placów, ciągów komunikacyjnych, zadaszeń obiektów budowlanych, usuwanie nawisów śnieżnych i lodowych, zwalczanie śliskości placów i ciągów komunikacyjnych oraz usuwanie śniegu i lodu poza teren obiektów, z uwzględnieniem zachowania swobodnego dostępu (dojazdu) do wszelkich punktów handlowych oraz innych pomieszczeń usytuowanych na terenie targowisk,

f)   bieżące monitorowanie miejsc zagrożonych występowaniem szkodników,

2)     utrzymanie w.w. szaletu w należytym stanie sanitarno-higienicznym gwarantującym jego sprawne funkcjonowanie, w tym:

a)     mycie i dezynfekcja szaletu,

b)     bieżące zaopatrywanie szaletu w niezbędne środki higieny (papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, mydło w płynie, worki foliowe do koszy, kostki do muszli i pisuarów dezynfekujące i neutralizujące zapachy, itd.),

c)     przeprowadzanie bieżących napraw i konserwacji szaletu oraz jego wyposażenia.

 

      Szczegółowy zakres obowiązków wykonawcy oraz sposób ich realizacji określa rozdział XVII SIWZ (istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy).

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach
ul. Gliwicka 154
40-859 Katowice

dotyczy

     Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego przy ulicy Pukowca 23 w Katowicach oraz przyległych do targowiska parkingów w sezonie zimowym 2008/2009, w tym :

 1)   bieżące sprzątanie placów, dróg i chodników oraz obrzeży targowiska,

 2)   bieżące sprzątanie miejsc usytuowania kontenerów przeznaczonych do gromadzenia odpadów stałych,

 3)   bieżące sprzątanie parkingów,

 4)   mycie i dezynfekcja miejsc szczególnie zanieczyszczonych, w tym kontenerów przeznaczonych do gromadzenia odpadów stałych oraz miejsc ich usytuowania, kratek ściekowych, punktów poboru wody oraz nawierzchni placów i ciągów komunikacyjnych w miejscach wystąpienia rażących zabrudzeń,

 5)  odśnieżanie dróg, chodników, placów, parkingów oraz zadaszeń obiektów budowlanych, usuwanie nawisów śnieżnych i lodowych, zwalczanie śliskości placów, ciągów komunikacyjnych i parkingów oraz usuwanie śniegu i lodu poza teren obiektu, z uwzględnieniem zachowania swobodnego dostępu (dojazdu) do stałych i ruchomych punktów handlowych oraz wszelkich pomieszczeń.

      Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy oraz sposób ich realizacji określa rozdział XVII SIWZ (istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy).  

 

 

 

 

 

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach
ul. Gliwicka 154
40-859 Katowice

dotyczy

Utrzymanie w czystości targowiska warzywno-owocowego, przemysłowego i parkingów przy ulicy Pukowca 23 w Katowicach w sezonie letnim 2008r.

Przedmiotem zamówienia jest: 1.Sprzątanie terenów targowisk obejmujące następujące czynności: a) ciągłe i systematyczne oczyszczanie placów targowych wraz z obrzeżami z odpadów i zanieczyszczeń powstałych w wyniku prowadzonej działalności handlowej, b) sprzątanie parkingów i przesypowni odpadów, c) wycinanie traw i chaszczy w obrębie ogrodzonego terenu targowiska i parkingów, w okresach uzgodnionych z Kierownikiem Działu Administracji Targowisk, d) segregacja odpadów, e) obsługa kontenera prasującego na przesypowni, f) czyszczenie koryt odwadniających, g) mycie maszyną czyszczącą chodników z kostki brukowej , w tym chodników zadaszonych - w miarę potrzeb (min.1 raz w czasie trwania umowy), h) oczyszczenie z zanieczyszczeń powstałych w okresie jesienno-zimowym i umycie powierzchni dachowej z poliwęglanu na terenie przemysłowego targowiska (bazar)- 1 raz w czasie trwania umowy (nie później niż do 30.04.2008r.). 2. Czyszczenie, mycie i dezynfekcja kontenerów na odpady stałe typu 1100 l (16 szt.) i kontenera prasującego 20m3 (1 szt.), umieszczonych na terenie targowiska, z częstotliwością jeden raz w tygodniu. Okres trwania zamówienia: 1.04.2008r. - 31.10.2008r.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Miasto Katowice - Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach
ul. Gliwicka 154
40-859 Katowice

dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest "usługa ochrony osób i mienia dla Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach", realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.

Zamówienie obejmuje: 1) całodobową ochronę targowiska zlokalizowanego w Katowicach przy ulicy Pukowca 23, 2) całodobową ochronę targowiska zlokalizowanego w Katowicach przy ulicy Katowickiej 61, 3) całodobową ochronę targowiska zlokalizowanego w Katowicach przy Pl. K. Miarki. Obiekty chronione będą przez pracowników ochrony zorganizowanych w ramach formacji porządkowo-nadzorczych i prewencyjno-dyscyplinujących. Ilość osób zatrudnionych do ochrony każdego obiektu w ramach w/w formacji oraz obowiązujące ich rozkłady czasu pracy określa załącznik do specyfikacji.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach
ul. Gliwicka 154
40-859 Katowice

dotyczy

"Usługa sprzątania targowisk detalicznych" 

Przedmiotem zamówienia jest:

a) sprzątanie targowiska detalicznego zlokalizowanego w Katowicach przy ulicy Katowickiej, 

b) sprzątanie targowiska detalicznego zlokalizowanego w Katowicach przy Placu K. Miarki,

c) utrzymanie szaletu zlokalizowanego na terenie targowiska detalicznego w Katowicach przy Placu K. Miarki.

Okres trwania zamówienia: 29.12.2007r. - 31.12.2008r.

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach
ul. Gliwicka 154
40-859 Katowice

dotyczy
Utrzymanie sprawności technicznej urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w obiektach administrowanych przez Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach
ul. Gliwicka 154
40-859 Katowice

dotyczy
Wywóz odpadów komunalnych stałych z targowisk przy ul. Pukowca 23, ul. Katowickiej, Pl. K. Miarki oraz budynku biurowego przy ul. Gliwickiej 154 w Katowicach, a także nieodpłatne udostępnienie następujących kontenerów: - o poj. 1100 l. w ilości 28 szt., - prasujący o pojemności 20m3 w ilości 1 szt., - KP-32 w ilości 1 szt., - KP-7 w ilości 1 szt., - gruzowy w ilości 1 szt. Okres trwania zamówienia: 01.01.2008r. - 31.12.2008r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach
ul. Gliwicka 154
40-859 Katowice

dotyczy

Utrzymanie w czystości targowiska warzywno-owocowego, przemysłowego i parkingów przy ulicy Pukowca 23 w Katowicach w sezonie zimowym 2007/2008r.

wartość szacunkowa: 250.000,00złOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach
ul. Gliwicka 154
40-859 Katowice

dotyczy

Wykonanie remontu  nawierzchni wyspy i chodnika na targowisku przy ul.Pukowca 23 w Katowicach .   

Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 42.000,00złOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach
ul. Gliwicka 154
40-859 Katowice

dotyczy

Usługa ochrony osób i mienia dla Zakładu Targowisk Miejskich w KatowicachOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach
ul. Gliwicka 154
40-859 Katowice

dotyczy
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w obiekcie zlokalizowanym w Katowicach przy ulicy Gliwickiej 154, polegających na przebudowie instalacji grzewczej kotłowni centralnego ogrzewania, w tym : 1) montażu dwóch kotłów gazowych kondensacyjnych wraz z urządzeniami pomocniczymi, 2) montażu rurociągów stalowych w instalacji centralnego ogrzewania, 3) izolacji rurociągów centralnego ogrzewania, 4) montażu kanałów spalinowych w istniejącym kominie.

    Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem oraz opis ich wykonania i odbioru określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach
ul. Gliwicka 154
40-859 Katowice

dotyczy
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w obiekcie zlokalizowanym w Katowicach przy ulicy Gliwickiej 154, polegających na przebudowie instalacji grzewczej kotłowni centralnego ogrzewania, w tym : 1) montażu dwóch kotłów gazowych kondensacyjnych wraz z urządzeniami pomocniczymi, 2) montażu rurociągów stalowych w instalacji centralnego ogrzewania, 3) izolacji rurociągów centralnego ogrzewania, 4) montażu kanałów spalinowych w istniejącym kominie.

    Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem oraz opis ich wykonania i odbioru określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach
ul. Gliwicka 154
40-859 Katowice

dotyczy
Zakup paliwa do samochodów służbowych ZTM

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach
ul. Gliwicka 154
40-859 Katowice

dotyczy
Zakup paliwa do samochodów służbowych ZTM

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty